SK zástava Slovensky  |   NL zástava Nederlands  |   EN zástava English  |   DE zástava Deutsch  |   HU zástava Magyar  |   RU zástava По русски  |   PL zástava Polski

Tel. 0902 913 677
info@lx.sk

Realitná kancelária LX > Právne informácie a podmienky používania

Právne informácie - podmienky používania web stránky lxreality.sk

Nachádzate sa na web stránke Realitnej kancelárie LX. Majiteľom web stránky je Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman s.r.o.. Vstupom na túto web stránku, jej používaním a sťahovaním akýchkoľvek materiálov z webovej stránky súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a ste nimi viazaní. Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia meniť tieto podmienky.

Vlastníctvo

Potvrdzujete, že všetky materiály, použité na tejto webovej stránke, najmä informácie, dokumenty, produkty, logá, grafiky, obrázky a služby poskytla Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman s.r.o. alebo ňou poverení autori, vývojoví pracovníci a dodávatelia tretej strany, pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú spoločnosti Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman s.r.o. a/alebo jeho uvedených subjektom. Jednotlivé prvky webovej stránky a uverejnené materiály sú chránené obchodnou úpravou a inými zákonmi, a nesmú sa kopírovať ani imitovať. Všetky názvy produktov, mená spoločností, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Licencia

Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman s.r.o. vám týmto udeľuje povolenie zobrazovať, ukladať a sťahovať materiály na tejto webovej stránke za predpokladu:

  • že zobrazíte príslušné informácie o vlastníctve, poskytnuté s materiálmi
  • že s výnimkou prípadov, samostatne uvedených v zmluve o poskytovaní služieb medzi vami a spoločnosťou Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman s.r.o., používanie materiálov slúži výlučne na vaše osobné, nekomerčné a informačné účely a materiály sa nesmú používať za účelom obchodného zisku
  • že materiály nebudú žiadnym spôsobom upravované

Platnosť tohto povolenia končí automaticky bez oznámenia v prípade, že porušíte akúkoľvek z týchto podmienok.

S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto podmienkach, žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať, prenášať ani odzrkadľovať na inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman s.r.o.

Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých na tejto webovej stránke, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia a uverejňovaní, a predpisy a zákony o komunikácii.

Ukončenie webovej stránky

Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman s.r.o. môže kedykoľvek upraviť alebo prerušiť poskytovanie tejto webovej stránky alebo materiálov, uvedených na tejto webovej stránke, a to aj bez oznámenia. Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman s.r.o. nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia.

Monitorovanie

Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman s.r.o. môže monitorovať prístup na túto webovú stránku a získavať informácie, ktoré sú bežne poskytované zariadeniami pristupujúcimi na ňu.

Obmedzenie zodpovednosti

V PRÍPADE, ŽE NIE STE SPOKOJNÝ S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU, JEDINÝM VAŠIM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM JE MOŽNOSŤ PRERUŠIŤ JEJ POUŽÍVANIE. Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman s.r.o. NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE ŠKODY, KTORÉ UTRPÍTE V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA, ÚPRAVY, DOLOŽENIA, KOPÍROVANIA, DISTRIBUOVANIA ALEBO SŤAHOVANIA MATERIÁLOV ALEBO POUŽÍVANIA ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU. Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman s.r.o. V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE NEPRIAME, TRESTNÉ, MIMORIADNE, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (NAJMÄ STRATU ZÁKAZKY, VÝNOSOV, ZISKU, POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO INÝCH EKONOMICKÝCH VÝHOD), VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO REALIZÁCIE INFORMÁCIÍ, DOSTUPNÝCH NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI, A TO I V PRÍPADE, KEDY BOLA SPOLOČNOSŤ Realitná a prekladateľská spoločnosť Drs. Rudolf Kooijman s.r.o. VOPRED POUČENÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKEJTO ŠKODY.

 

Nehnuteľnosti
so zníženými cenami
»

Nehnuteľnosti
súrne na predaj
»

LxReality na Facebooku LX Reality na Facebooku »


 

 

 

 

SÍDLO FIRMY:

Lučenec
Begova 11
Tel. 0902 913 677
Fax 047 43 20 750

Pobočky:

Lučenec
Begova 11 
Tel. 0902 913 677
Fax 047 43 20 750

Zastúpenia:

Banská Bystrica

Horná 48
Tel. 0905 265 784

 

LX Preklady - Preklady a tlmočenie 
Slowakije.sk

Ceny v EUR sú prepočítané kurzom
1€ = 30,1260 Sk